Clean fuels for all Title
Ancre click down

H επιτυχία της πορείας μας θα εξαρτηθεί από την εμπιστοσύνη των επενδυτών όπως και από το όραμα και τη δέσμευση των διαμορφωτών πολιτικής

Προκειμένου οι μεταφορές να είναι κλιματικά ουδέτερες έως το 2050, καλούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να θεσπίσουν ένα διάλογο υψηλού επιπέδου, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο πολιτικής που θα δημιουργήσει την απαραίτητη ζήτηση στην αγορά και την ανάπτυξη των επενδύσεων όσο πιο σύντομα γίνεται.

Οι παρακάτω πέντε αρχές πολιτικής είναι απαραίτητες για να επιτύχουμε την φιλοδοξία μας για κλιματική ουδετερότητα και αποτελούν ένα καλό σημείο για την εκκίνηση της συζήτησης.

1

Η δημιουργία μιας αγοράς για τα υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα, με ένα σημαντικό μήνυμα τιμής άνθρακα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση των επενδύσεων. Στις οδικές μεταφορές, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί: είτε μέσω ενός μηχανισμού «cap and trade» για τις εκπομπές από τα οδικά καύσιμα, με το βιογενές και ανακυκλωμένο CO2 να υπολογίζεται ως μηδενικό, όπουο προμηθευτής καυσίμων θα καθίσταται το υπόχρεο μέρος, είτε μέσω ενός προτύπου έντασης άνθρακα Well-To-Wheel (WTW) για τα καύσιμα, που θα καθιστά τους προμηθευτές καυσίμων ως τα υπόχρεα μέρη και θα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής πιστώσεων μεταξύ τους.

2

Τα πρότυπα CO2 στα οχήματα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι βελτιώσεις στα καύσιμα, αφήνοντας πίσω την προσέγγιση Tank-to-Wheel που ακολουθείται σήμερα. Οι Κατασκευαστές Αρχικού Εξοπλισμού (ΚΑΕ) και οι προμηθευτές καυσίμων θα διατηρήσουν ξεχωριστές τις υποχρεώσεις τους (TTW στόχος για ΚΑΕ). Ωστόσο, η συνολική μείωση του CO2 στις οδικές μεταφορές θα πρέπει να προέρχεται συνδυαστικά από τις βελτιώσεις στους κινητήρες και στα καύσιμα. Αυτό θα επέτρεπε στους κινητήρες εσωτερικής καύσης να συνδράμουν στην μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες μεταφορές και στους καταναλωτές να έχουν μια ακριβέστερη αντίληψη της έντασης CO2 των επιλογών τους για μετακίνηση.

3

Όλες οι αλληλεπικαλυπτόμενες πολιτικές για τα καύσιμα θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να απλοποιηθούν, όπως η Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων (FQD) που ρυθμίζει την ένταση των αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων που πωλούνται στην αγορά και η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED II) που επιβάλλει ένα μερίδιο ανανεώσιμου περιεχομένου στα καύσιμα μεταφοράς.

4

Η φορολογία των καυσίμων πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε λαμβάνοντας υπόψη την ένταση του άνθρακα να δίνει κίνητρα για επενδύσεις σε προηγμένα ανανεώσιμα καύσιμα. Ο μηδενικός ή πολύ χαμηλός φόρος για τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα επιτύχει το διπλό στόχο της διατήρησης των τιμών των καυσίμων αυτών σε κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο και την ενθάρρυνση των νέων επενδύσεων.

5

Οι επενδυτές θα μπουν στη διαδικασία να διαθέσουν τα κεφάλαια τους, εφόσον:
Υπάρχει κανονιστική σταθερότητα η οποία διασφαλίζει τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της επένδυσης. Aυτό μπορεί να καταστεί δυνατό μέσω της θέσπισης επιστημονικών κριτηρίων βιωσιμότητας για όλες τις πρώτες ύλες. Ωστόσο, οι ήδη υπάρχουσες επενδύσεις θα πρέπει να προστατεύονται μέσω μέτρων περί κεκτημένων δικαιωμάτων (“grandfathering measures”) με κάθε αλλαγή της νομοθεσίας.

Έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των επενδύσεων από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, εξαιτίας του ανταγωνισμού με βιομηχανίες σε χώρες με χαμηλότερη κλιματική φιλοδοξία.

Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για επενδύσεις που σχετίζονται με το κλίμα. Αυτό συνεπάγεται ότι το μελλοντικό σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες θα πρέπει να υιοθετήσει μια μεταβατική, βασιζόμενη σε στοιχεία προσέγγιση, η οποία να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη, τις διαθέσιμες λύσεις ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα ενεργειακά μίγματα και την υπάρχουσα υποδομή.

Χρειαζόμαστε τη συνδρομή όλων

Η βιομηχανία Διύλισης είναι έτοιμη να συνεργαστεί με άλλους βιομηχανικούς κλάδους και με τους διαμορφωτές πολιτικής προκειμένου μαζί να αναλάβουν σημαντική δράση για το κλίμα.

Οι εταιρείες, μεγάλες και μικρές, σε τομείς όπως η γεωργία, τα χημικά, η δασοκομία, τα απόβλητα και η ανακύκλωση, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των απαραίτητων αλυσίδων αξίας και εγκαταστάσεων. Οι διαμορφωτές πολιτικής, οι ΜΚΟ, οι ακαδημαϊκοί φορείς, η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροπορία, η ναυτιλία και οι ομάδες καταναλωτών, θα έχουν ρόλο στην ανάπτυξη αγορών με τις σωστές παραμέτρους. Τέλος, η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της, πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία, μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου που βασίζεται σε δεδομένα.

Κάλεσμα για συνεργασία

Η βιομηχανία διύλισης της ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να ηγείται της ανάπτυξης των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα σε κλίμακα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε μόνοι μας.

Έχετε ρόλο να παίξετε στις αλυσίδες αξίας υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Αναζητάτε συνεργάτες; Έχετε ιδέες για αυτόν τον αναδυόμενο τομέα; Είστε μια ΜΚΟ, ένας ακαδημαϊκός φορέας, μια ομάδα καταναλωτών, ένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής και θέλετε να συμβάλλετε στην υλοποίηση της φιλοδοξίας μας για την κλιματική ουδετερότητα ή απλά θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

Follow us